Preambule: Elke verkoop met Greenoffice houdt systematische naleving van de volgende algemene verkoopvoorwaarden in. Deze prevaleren boven alle andere algemene voorwaarden, ook die van de contractant.

 

Producten : Alle producten gepresenteerd op de www .tabledetri.fr zijn bedoeld voor professionals. De teksten en foto’s ter illustratie van de producten zijn niet contractueel.

 

Opdracht : Alle bestellingen moeten het voorwerp uitmaken van een officiële bestelbon die wordt uitgereikt door de medecontractant met vermelding van het factuuradres, het leveringsadres, het SIRET-nummer en het telefoonnummer.

 

Beschikbaarheid: Onze aanbiedingen zijn alleen geldig zolang de voorraad strekt. Wanneer u bestelt, informeren wij u over de beschikbaarheid van de producten die u wilt kopen. Als, ondanks onze waakzaamheid, de producten na uw bestelling tijdelijk niet beschikbaar blijken te zijn (niet op voorraad, heruitgave, enz.), zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen en u uitnodigen om uw bestelling en/of levering te annuleren of te wijzigen. datum. Als de producten na de bestelling definitief niet beschikbaar blijken te zijn (niet op voorraad, enz.), zullen we uw bestelling automatisch annuleren en u hiervan per e-mail op de hoogte stellen alvorens over te gaan tot terugbetaling van de betaalde bedragen voor het onderdeel met betrekking tot de mogelijk ontbrekende producten.

 

Levering en transport: Greenoffice verbindt zich ertoe om bestellingen te leveren op het afleveradres en binnen de termijnen aangegeven op het bestelformulier. Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, inhouding of annulering van de lopende bestelling. De leveringskosten zullen het voorwerp uitmaken van een specifieke schatting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling op 01 40 87 10 00 of per e-mail: contact@greenoffice.fr.

 

Wanneer de levering wordt toevertrouwd aan een vervoerder, is het aan de klant om, in geval van schade of ontbrekende artikelen, onmiddellijk alle nodige opmerkingen op de transportdocumenten te maken en zijn voorbehoud per aangetekende brief te bevestigen met ontvangstbevestiging binnen drie dagen na ontvangst van de goederen aan Greenoffice (Art. L133-3 van het Wetboek van Koophandel). In het geval dat de ontvanger deze clausule niet respecteert, wordt zijn verantwoordelijkheid genomen en zal er geen rekening worden gehouden met latere claims. In alle gevallen zijn de risico’s van verlies of verslechtering van de producten en materialen worden overgedragen aan de klant zodra ze het magazijn van Greenoffice verlaten.

 

Garantie: Alle apparatuur en producten hebben een garantie van 2 jaar vanaf de datum van ontvangst door de klant, tegen fabricagefouten of materiaalfouten. De garantie is beperkt tot de vervanging of reparatie van defect bevonden apparatuur, met uitzondering van verbruiksgoederen en accessoires. Het feit van reparatie of vervanging van een product geeft geen recht op verlenging van de garantie op dat product.

 

Normale slijtage van de apparatuur, verslechtering, ongeval door nalatigheid, toezicht, onderhoud van de apparatuur, gebrekkige installatie of installatie die niet in overeenstemming is met de aanbevelingen van de verkoper, kunnen in geen geval onder de garantie vallen.

 

Verantwoordelijkheden : De materialen en producten die worden aangeboden op de site voldoet aan de Franse wetgeving en de geldende Europese regels. Indien een bestelling voor het buitenland bestemd is, dient de klant er eerst voor te zorgen dat de producten voldoen aan de geldende wetgeving. De klant dient met name bij de lokale autoriteiten te informeren naar eventuele invoerbeperkingen of gebruiksvoorwaarden van de bestelde producten.

 

Greenoffice kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van haar apparatuur voor andere eigendommen en/of enige directe of indirecte schade.

 

Prijs : Onze prijslijst is beschikbaar op eenvoudig verzoek per e-mail contact@greenoffice.fr of naar onze verkoopafdeling 01 40 87 10 00 en onze prijs is gegarandeerd voor een kalenderjaar. In het geval van speciale bestellingen zijn de prijzen geldig tot de geldigheidsdatum vermeld op de offerte. Alle prijzen zijn exclusief belastingen en exclusief bezorgkosten indien deze niet zijn gespecificeerd.

 

Betaling : Facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur via overschrijving of cheque, wetende dat de betaling van kracht is wanneer de bedragen op de rekening zijn bijgeschreven. Elke wanbetaling op de vervaldatum van de factuur geeft aanleiding tot boetes voor laattijdige betaling gelijk aan de rentevoet toegepast bij de Europese Centrale Bank plus 10 punten Deze rente is verschuldigd vanaf de datum van de eerste dag na de vervaldag tot de daadwerkelijke betaling. Bovendien zal, in geval van een gerechtelijke procedure om betaling te verkrijgen, een boete verschuldigd zijn gelijk aan 10% van de verschuldigde bedragen. Bij vervroegde betaling wordt geen korting verleend.

 

Het niet tijdig betalen van een enkele factuur resulteert in de onmiddellijke betaling van alle lopende facturen die nog niet vervallen zijn en de opschorting of annulering (naar keuze van Greenoffice) van alle lopende bestellingen.

 

Eigendomsvoorbehoud: Het is uitdrukkelijk duidelijk dat Greenoffice het volledige en exclusieve eigendom van de verkochte goederen behoudt tot de volledige betaling van de prijs. In dit opzicht kan de levering van wissels of andere effecten die een betalingsverplichting creëren, geen betaling vormen.

 

Korting bij vervroegde betaling: 0,5%. In geval van laattijdige betaling wordt een boete in rekening gebracht die gelijk is aan de herfinancieringsrente van de ECB verhoogd met 10 punten, plus een forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten van € 40 (c. com. art. D. 441 -5 ).

 

Geschil en bevoegde jurisdictie: In het geval van een geschil zal het klantbedrijf en/of zijn vertegenwoordiger eerst contact opnemen met GREENOFFICE om een ​​minnelijke schikking te vinden, behalve in het geval van een geschil. ‘uitstaande betaling. De gegronde klacht wordt schriftelijk geformuleerd en gericht aan de vennootschap GREENOFFICE, meer bepaald per fax of aangetekend schrijven. Bij gebrek aan overeenstemming binnen een maand na het ontstaan ​​van het genoemde geschil, komen de partijen in onderling overleg overeen dat alle geschillen die voortvloeien uit het sluiten en uitvoeren van contracten tussen het bedrijf GREENOFFICE en haar klanten, rechtspersonen, zullen worden voorgelegd voor de handelsrechtbank van Nanterre die door de meest gerede partij wordt aanhangig gemaakt, zelfs in het geval van meerdere verweerders of garantieclaims.

 

Toepasselijk recht : Het recht dat van toepassing is op de contractuele relatie GREENOFFICE / het klantbedrijf is Frans recht. Dit recht is echter alleen van toepassing op relaties die verder gaan dan waarin deze algemene verkoopvoorwaarden niet voorzien.